Medezeggenschapsraad (MR)

Alle scholen hebben een medezeggenschapsraad (MR)
In deze raad zitten ouders en leerkrachten van de school. De MR heeft een wettelijke status. Dat wil zeggen dat de raad advies kan uitbrengen aan het bevoegd gezag over aangelegenheden die de school aangaan. Ook heeft de raad in bepaalde gevallen instemmingsrecht. Leden van deze raad worden voor een periode van drie jaar gekozen door de ouders (oudergeleding) en de leerkrachten (leerkrachtengeleding) en kunnen vervolgens voor een nieuwe periode worden herkozen.

De taken en bevoegdheden van de MR staan beschreven in een medezeggenschapsreglement. Dit reglement ligt op school ter inzage.

Zes keer per jaar komen de leden voor een vergadering bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar, voor zover er gesproken wordt over zaken. Indien er gesproken wordt over personen, krijgt de vergadering een besloten karakter. De notulen zijn ter inzage op de website en op het prikbord in de hal van de school.

De Wet Medezeggenschap draagt de MR een tweetal taken op:
  1. De raad moet naar vermogen openheid en onderling overleg bevorderen.
  2. De raad dient in de school in het algemeen te waken tegen discriminatie.
 In deze wet zijn ook de bevoegdheden van de MR opgenomen. Zo is de raad bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen. Ook is duidelijk geregeld wanneer de raad instemmingbevoegdheid heeft. Gevraagd of ongevraagd kan de MR de schoolleiding adviseren.

Voor school overstijgende zaken is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in de gemeente Deventer. Alle scholen zijn vertegenwoordigd in de GMR Ook voor de GMR zijn de taken en bevoegdheden vastgelegd in een reglement. Dit reglement ligt ook op school ter inzage.
In het geval wanneer er een geschil is tussen het bestuur openbaar onderwijs Deventer en de (G)MR, dan kan dit geschil voorgelegd worden aan de Landelijke Geschillencommissie.
 
Het emailadres van de MR is: mr@dedorpsschool.nl

MR-leden

Data + Agenda MR-bijeenkomsten

MR-verslagen

12-09-2022
08-11-2022
15-12-2022
15-03-2023